Last Updated:

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mucizeleri

Mucize, insanları aciz bırakan, yani normal şartlarda insanlar tarafından yapılması mümkün olmayan fiillerin gerçekleşmesidir. Bu tarz fiiller peygamberler aracılığı ile gerçekleşirse o zaman mucize, peygamberler dışında velî kullar tarafından gerçekleşirse o zaman keramet, ismini alır.

Allah, her bir peygambere, peygamberliklerinin insanlar tarafından anlaşılması ve kabul edilmesi için bir çok mucize vermiştir. Her peygamber, yaşamış olduğu dönemde insanların ilerlemiş oldukları alanlarda mucizeler göstermişlerdir. Mesela Hz. Musa'nın döneminde sihir alanında insanlar çok ilerlemiş ve Hz. Musa'ya sihire benzeyen, hatta diğer sihirbazların sihirlerin ortadan kaldıran mucizeler verilmiştir. Hz. İsa döneminde ise tıp alanı gelişmiştir. Allah da Hz. İsa'ya ölüyü dirilme şeklinde tıbbın gerçekleştiremeyeceği bir mucize vermiştir. 

Peygamberimizin mucizelerine baktığımız zaman ise kendi dönemindeki özelliklerde mucizeler göstermekle birlikte tüm peygamberlerin mucizelerinden örnekler vardır. Yani Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.) verilen mucizeler çok çeşitlidir ve sayısı kesin sayı olmamakla birlikte belki bine yakın mucizesi vardır. 

Bu yazımızda Peygamberimizin (s.a.v.) bu mucizelerinden tespit edebildiklerimizi saymaya çalışacağız. Bu mucizelerden her birini de birer makale olarak yayınlamayı ve siz okuyucularımızın istifadesini sunmayı planlıyoruz. 

Burada Peygamber Efendimiz'in bu mucizelerini de bölümlere ayırmak gerekmektedir. Çünkü Allah, farklı zamanlarda mucizeler vermiştir. Peygamberimiz daha peygamber olmadan önce hatta daha bebekken dahi üzerinde harikulade haller görülmüştür. Bu yüzden öncelikle peygamberlikten önce ve sonraki mucizeleri birbirinden ayırmak gerekir. 

Peygamberimizin parmaklarından su akması

Ayın ikiye yarılması - Şakkı Kamer olayı

Ağacın yürüyerek Peygamberimizin yanına gelmesi

Az bir yemeğin çok sayıda insana yetmesi

Hz. Muhammed'in Peygamber Olmadan Önceki Mucizeleri: İrhasat

Peygamberimiz'in (s.a.v.) daha peygamber olmadan önce göstermiş olduğu mucizelere literatürde irhasat denilmektedir. Öncelikle irhasat nevinden olan mucizeleri sıralayalım. 

Hz. Muhammed'in Peygamber Olduktan Sonraki Mucizeleri

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), peygamber olduktan sonra, Allah Teala tarafından peygamberliğinin delili olarak bir çok mucize verilmiştir. Bu mucizelerin de bir kısmı Peygamber Efendimiz hayatta iken gerçekleşen mucizelerdir. Bir de Peygamberimiz vefat ettikten sonra gerçekleşen mucizeler vardır. Bu yüzden bu bölümü de ikiye ayırmak gerekmektedir. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed Hayatta İken Gerçekleşen Mucizeleri

 • Kur'an-ı Kerim
 • Hiç doğurmamış bir oğlağın göğsünü sıvazladığında sütle dolması.
 • Tebbet Suresi nazil olduktan sonra Ebu Leheb'in karısı hiddetlenmiş, hatta sinir krizleri geçirerek Peygamberimizi aramıştır. Hz. Ebubekir ile beraber olan Peygamberimizin yanına gelmiş Hz. Ebubekir'e Peygamberimizi sormuş ama yanında duran Peygamberimiz'i görmemiştir.
 • Mescid-i Nebevi'nin inşası sırasında haram yerlerinin açılmaması için bayılması
 • Bedir Gazvesi'nden önce savşılacak alanda öldürülecek müşrik liderlerinin düşecekleri yerleri göstermiştir. "Burası Ebu Cehil'in, burası Utbe'nin, burası Ümeyye'nin, burası filanın, burası filanın" diyerek hepsinin öleceği yeri göstermiş "Ben kendi elimle Übey b. Halef'i öldüreceğim." demiştir. 
 • Mute savaşında kendisi Medine'de olduğu halde savaş alanında olanları canlı olarak anlatmıştır. Daha sonra savaş alanından gelen Ya'la ibni Münye gelir ve daha o savaşın durumunu anlatmadan Peygamberimiz ayrıntılarıyla savaşın durumunu anlatır. Ya'la hepsini tasdik eder. 
 • Mekke'nin fethini haber vermesi
 • Hayber'in Fethini haber vermesi
 • Peygamberimiz Habeşistan kralı Neceşi'nin vefat ettiği gün, vefatını haber vermiş ve gıyabında cenaze namazını kıldırmıştır. Aradan bir hafta geçtikten sonra Neceşi'nin ölüm haberi gelmiştir. 
 • Mekke'nin fethinden sonra Bilal-i Habeşi Kabe'nin damında ezan okurken, Kureyşin liderlerinden Ebû Süfyan, Attab İbni Esîd ve Hâris İbni Hişam oturup kendi aralarında konuşuyorlardı.

Attab: “Pederim Esîd bahtiyardı ki bugünü görmedi.”

Hâris: “Muhammed, bu siyah kargadan başka adam bulmadı mı ki müezzin yapsın?” Hazreti Bilâl Habeşî’yi tezyif etti.

Ebû: “Ben korkarım, bir şey demeyeceğim. Kimse olmasa da, şu Bathâ’nın taşları ona haber verecek, o bilecek.”

Hakikaten, bir süre sonra  Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm) onlara rast geldi ve harfiyyen konuştuklarını söyledi.

Bu duruma şahit olan Attab ile Hâris şehâdet getirip Müslüman oldular.

Peygamberimiz Hz. Muhammed Vefat Ettikten Sonra Gerçekleşen Mucizeleri

 • Peygamberimizin Hz. Hasan ile Muaviyenin barış yapmasını önceden haber vermesi
 • Peygamberimizin Hz. Ali zamanında gerçekleşecek olan Cemel, Sıffın ve Havariç hadiselerini önceden haber vermesi
 • Eşlerine "İçinizden biri mühim bir fitnenin başına geçecek ve etrafında bir çok kişi katledilecek."  diyerek Cemel Vak'asını haber vermiştir. 
 • Hz. Ali'nin şehit edileceğini önceden haber vermiştir.
 • Hz. Hüseyin'in Kerbelada şehit edileceğini elli yıl önceden haber vermiştir. 
 • Al-i Beytinin kendinden sonra katillerin zulmüne maruz kalacağını bildirmiştir. 
 • Şam'ın Fethini haber vermesi
 • Irak'ın Fethini haber vermesi
 • İran'ın Fethini haber vermesi
 • Beyti'l-Makdis'in Fethini haber vermesi
 • Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in kendinden sonra vefat edeceklerini ve yapacakları hizmetleri haber vermiştir. Hz. Ebubekir kendinden sonra az yaşayacağını, Hz. Ömer'in çok yaşayacağını ve çok fetih yapacağını haber vermiştir. 
 • Doğudan batıya her yeri Müslümanların fethedeceğini haber vermiş ve gerçekleşmiştir. 
 • Peygamberimiz, "Hilafet benden sonra otuz yıl devam edecektir. Sonra saltanata dönüşecektir." buyurmuştur ve dediği gibi de olmuştur. Saltanattan sonrada zorbalığa dönüşeceğini de haber vermiştir. 
 • "Hz. Osman Kur'an okurken öldürülecek. Allah, ona hilafet gömleğini giydirecek ama fitne güruhu hilafet gömleğini çıkarmaya çalışacak." demiştir ve dediği gibi gerçekleşmiştir. 
 • Osman b. Zübeyir Peygamberimizi hacamat etmiş ve o sırada Peygamberimiz ona "Birçok insanın senden, senin de bazı insanlardan çekeceğin var." demiştir. Emeviler zamanında bu söyledikleri olmuş ve Haccac tarafından Osman b. Zübeyir'i şehid etmiştir. 
 • Peygamberimiz, Emevi Devletinin ortaya çıkışını, padişahlarının çoğunun zalim olacağını, içlerinde Yezid ve Velid'in olacağını ve Muaviye'nin ümmetin başına geçeceğini haber vermiştir. 
 • Abbasi devletinin ortaya çıkışını, Emevilerden daha zengin ve daha uzun olacaklarını haber vermiştir. 
 • Yaklaşan şerden dolayı vay Arabın haline!" diyerek Arapların başına gelecek büyük bir fitneyi haber vermiştir. Bu şer muhtemelen Abbasi devletini mahveden Cengiz ve Hulagu olabilir. 
 •  Sa'd b. Ebi Vakkas hasta yatarken Peygamberimiz kendisine, ileride büyük bir komutan olacağını, bir çok fetih gerçekleştireceğini bu vesileyle bir çok insanın iman etmesine vesile olacağını, bir çok kavmin ve devletin de onun eliyle zarar göreceğini haber vermiş ve dedikleri olmuştur. 
 • Peygamberimiz, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali Uhud dağındayken deprem olmuştur. Peygamberimiz de dağa  “Sakin ol! Zira senin üzerinde bir nebî, bir sıddık ve iki tane de şehid bulunuyor.” demiştir. Aslında burada Hz. Osman ve Hz. Ali'nin şehid olacağını haber vermiş oluyor ve dediği gibi de gerçekleşmiştir. 
 • Peygamberimiz kızı Hz Fatıma'ya "Al-i Beytim'deki herkesten önce vefat edecek ve bana ilk sen kavuşacaksın." demiştir. Hz. Fatıma, Peygamberimizin vefatından altı ay sonra vefat etmiş ve Peygamberimizin dediği gibi olmuştur. 
 • Peygamberimiz, Ebu Zerr'e "Allah Ebu Zerr'e merhamet etsin. O tek başına yürür, tek başına vefat eder ve tek başına defnolur." demiştir. Dediği gibi yirmi yıl sonra dediği gibi Ebu Zerr tek başına vefat etmiştir. 
 • Peygamberimiz rüyasında ümmetini krallar gibi tahta kurulmuş halde bir deniz seferinde görmüştür. Ümmü Haram "dua edin. Ben de onlarla beraber olayım." demiştir. Peygamberimiz "sen de olacaksın." demiş. Kırk yıl sonra Ümmü Haram Kıbrıs seferine katılmış ve şehit olmuştur.
 • Peygamberimiz, Sakif Kabilesinden bir yalancı ve bir zalim çıkacak demiştir. Yıllar sonra oradan Haccac-ı Zalim çıkmış ve binlerce insanı öldürmüştür. 
 • Peygamberimiz İstanbul'un fethedileceğini söylemiş ve aradan yüzyıllar geçtikten sonra İstanbul Fatih'in eliyle fethedilmiştir. 
 • Peygamberimiz Hayber'in fethinin Hz. Ali'nin eliyle olacağını haber vermiştir ve dediği gibi Hayber'i Hz. Ali fethetmiştir.
 • Peygamberimiz Süraka'ya "Kisra'nın iki bileziğini giyeceksin." buyurmuştur. Hz. Ömer zamanında İran fethedilmiş ve Kisra'nın zinetleri getirlmiştir. Hz. Ömer iki bileziğini Süraka'ya giydirmiştir. 
 • Kisra'nın Firuz isminde bir elçisi Peygamberimize gelmiştir. Peygamberimiz ona “Şimdi Kisrâ’nın oğlu Şîreveyh Perviz, Kisrâ’yı
  öldürdü.” demiştir. Firuz daha sonra olayın gerçek olduğunu öğrenince Müslüman olmuştur. 
 • Peygamberimiz, Utbe İbni Ebî Leheb hakkında "onu Allah'ın vahşi bir hayvanı yiyecek." demiştir. Utbe yemen tarafına giderken bir aslan onu yakalayıp yemiştir.