Last Updated:

Mastürbasyon Nedir? Mastürbasyon Yapmak Haram mıdır?

Mastürbasyon, cinsel anlamda kişinin kendi kendini tatmin etmesi anlamına gelmektedir. Bu fiil  gerçekleştirilirken genellikle el kullanıldığı için el ile boşalma şeklinde de tanımlanmıştır. İslam literatüründe mastürbasyon kelimesi yerine "meniyi dışarı çıkarmak istemek" anlamında istimna kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelimede terim olarak cinsel ilişki olmaksızın orgazm olmayı ifade etmektedir.

Mastürbasyon Yapmak Haram mıdır?

Cinsellik insanın fıtratında olan bir duygudur. Hatta insanı yönlendirme gücüne sahip en önemli dürtülerden birisidir. İslam dini de insan fıtratına uygun hükümler vermiş ve insana kaldıramayacağı yükler yüklememiştir. Bu yüzden mastürbasyon ile ilgili kişinin içinde bulunduğu duruma göre farklı hükümler verilebilir. Bu yüzden Kur'an'da ve hadislerde açıkça bir beyan bulunmamaktadır. Bununla birlikte İslam alimleri konuyu ayrıntılı şekilde ele almışlardır.

İstimna yani mastürbasyonun İslam dinine göre fıkhi hükmüne baktığımız zaman, konunun iki farklı yönü ile ele alındığını görmekteyiz. Bunlar bizzat mastürbasyon yapmanın kendisi ve mastürbasyonun ibadetlere etkisidir.

Mastürbasyon Haramdır Diyenler

Başta İmam Mâlik ve Şâfiî olmak üzere alimlerin çoğunluğu, eşlerin dışında herhangi bir cinsel tatmin yolu arayanları haddi aşan kimseler olarak niteleyen âyete (el-Mü’minûn 23/5-7) ve, “Sizden evlenme çağına gelip de buna güç yetirenler evlensin, evlenmeye imkan bulamayanlar ise oruç tutsun” (Buhârî, “Nikâḥ”, 2) hadisine dayanarak istimnayı yani mastürbasyon yapmayı haram saymışlardır. Bu alimler ayrıca, tövbe etmedikçe kıyamet günü Allah’ın yüzüne bakmayacağı ve temize çıkarmayacağı bildirilen yedi zümreden birinin de “eliyle evlenenler” (istimna / mastürbasyon yapanlar) olduğunu bildiren hadisle (İbn Kesîr, III, 239; Müttakī el-Hindî, XVI, 90-91), “Eliyle evlenene lanet olunmuştur” hadisini delil gösterirler. Fakat bu hadislerden ilkinin bir anlamda zayıf (garîb), ikinci rivayetin ise asılsız olduğu belirtilmektedir (Ali el-Kārî, s. 376; Aclûnî, II, 449).

Mastürbasyon yapmak haramdır diyen alimlerin sunmuş olduğu delillere bakıldığında bu delillerden Müminun suresi 5-7. ayetlere bakıldığında burada cinsel ilişkiden bahsedildiği anlaşılmaktadır. Mastürbasyonu bir cinsel ilişki şekli olarak kabul edersek bu alimlerin hükmü doğru olmuş olur. Ancak mastürbasyon tam olarak bir cinsel ilişki şekli değil cinsel tatmin şeklidir.

Mastürbasyonu el ile boşalma olarak ele aldığımızda burada kimin eli ile sorusu sorularak farklı yönleri ile mastürbasyonun haramlığına bakılabilir. Çünkü insan

  • eşi olmayan erkek yada kadın yabancı birisinin eli ile
  • eşinin eli ile
  • kendi eli ile

tatmin olabilir. Burada eşi olmayan bir yabancının eli ile tatmin olmak kesinlikle haramdır. Çünkü hem tesettür kurallarına hem de dokunulmasının haram olduğu yerlere bir yabancı dokunmaktadır.

Kişi eşinin eli ile tatmin olabilir ve bunun haram olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü eşlerin birbirine dokunmaları helaldir. Özellikle de kadınların adetli oldukları dönemde cinsel ilişki haram olduğu için erkek bu şekilde tatmin olmak isteyebilir. Bu haram değildir.

Kişinin kendi eli ile boşalması ise tartışılan konu budur. Bu durumda da

  • kesinlikle haram diyenler
  • Mübah diyenler ve
  • Vaciptir diyenler

vardır. Haramdır diyenlerin açıklamalarını incelemiş olduk. Şimdi diğerlerine de bir bakalım.

Mastürbasyon Mübahtır Yani Haram Değildir Diyenler

Mübah, yapılabilir haram olmayan anlamına gelmektedir. Ahmet b. Hanbel her hangi bir şart olmaksızın mastürbasyon yapılmasının mübah olduğunu belirtmektedir. Hanefiler ve Hanbeliler ise belli şartlar altında mastürbasyon yapmanın mübah olacağını belirtmektedirler. Şimdi bu durumların ayrıntılarına bir bakalım.

Ahmed b. Hanbel, ise mastürbasyon yapmayı hacamatta olduğu gibi vücuttaki bir fazlalığı atmak şeklinde değerlendirerek caiz görmüş, İbn Hazm ise kişinin cinsel organına dokunmasının mubah olduğunu, buna cinsel tatmin niyetinin eklenmesinin de harama yol açmayacağını ifade etmiştir. Ancak bu alimler de mastürbasyon yapmayı edep ve nezahete aykırı görerek mekruh saymışlardır.

Özellikle Hanefiler ve Hanbeliler, kişinin kendi kendisini uyarıp cinsel tatmine ulaşmasını haram sayarken normal olarak cinsel duygusu baskın gelen ve bundan dolayı sıkıntıya düşecek veya sağlığı etkilenecek olan bekarlar, eşiyle ilişki kurma imkanı bulamayan evlilerin istimna / mastürbasyon yapmalarında sakınca görmemişlerdir. Hatta zinaya sapma korkusunun bulunması durumunda daha hafif bir günah olması sebebiyle bunun gerekli olduğu belirtilmiştir. Nitekim bazı sahabi ve tabiilerin mastürbasyonu caiz gördükleri, savaşa çıkıldığında buna başvurulduğu ve zinadan korunmaları için gençlere tavsiye edildiği nakledilmekte, fakat buna zaruret durumunda başvurulması ve alışkanlık haline getirilmemesi gerektiği de belirtilmektedir.

Müstürbasyon Yapılması Vaciptir Diyenler

Vacip, yapılması dinen bir gereklilik olan fiilleri ifade eden bir kavramdır. Mastürbasyonun bir kişi için vacip bir görev olması için bazı şartlar vardır. Şayet bir kişi mastürbasyon yapmadığı takdirde zina yapma ihtimali varsa ve bundan kurtulamayacağı kanaati hakimse bu durumda bu kişinin mastürbasyon yapması vacip olur. Çünkü iki şer arasında tercih yapılmak zorunda kalınırsa daha az zararlı olan tercih edilmelidir. Zina ve mastürbasyon karşılaştırıldığında ise mastürbasyon yapmak daha az zarara uğratıcı bir fiildir. Zira zina haram olduğu kesin olan büyük günahlardan bir tanesidir.

Yapmış olduğumuz açıklamalardan anlaşıldığı gibi mastürbasyon yapmak kesin şekilde haramdır demek de, hiç bir şart olmadan helaldir demek de doğru değil. Özellikle insanların bir çok tahrik edici cinsel etkene maruz kaldığı bir dönemde mastürbasyon kesinlikle haramdır diyerek insanları zorda bırakmak, hatta zina gibi daha büyük bir günahın kucağına atmak doğru bir tutum değildir. Bu yüzden kişiler kendi durumlarını göz önünde bulundurarak vermiş olduğumuz bilgiler ışığında karar vermeleri daha doğru olacaktır.

Mastürbasyonun alışkanlık haline getirilmemelidir. Alışkanlık haline getirilir ve ihtiyaç dışında da böyle bir yola başvurulursa bu durumun bir çok zararı olduğu da bilinmelidir.

Mastürbasyon Yapmak Gusül Gerektirir mi?

Mastürbasyon yapan kişiler şayet orgazm olup boşalırsa bu durumda gusül abdesti almaları gerekir. Mastürbasyon yapmanın hükümleri konusunda kadın ve erkek arasında bir ayrım söz konusu değildir. Ancak kadınlarda meni olmadığı için gusül gerektirmesi konusunda, erkekten meninin gelmesi, kadının da orgazm olması ölçü olarak belirlenmiştir. Erkekten meni gelirse, kadında orgazm olursa gusül abdesti alması şarttır. Boşalma ve orgazm gerçekleşmemiş ise gusül abdesti almak gerekmez. Bu durum ibadetlere de engel değildir.

Mastürbasyon Orucu Bozar mı?

Oruç ile birlikte itikaf, hac ve umre gibi ibadetler belirli bir süre bazı arzu ve isteklerden uzak kalmayı gerektirmektedir. Cinsel ilişki bunların başında gelmektedir. Kişi eşi ile de olsa oruçlu iken itikafta iken yada hac ve umrede iken cinsel ilişkide bulunamaz. Mastürbasyon da bu ibadetler yapılırken uzak kalınması gereken fiillerden birisidir. Konuyla ilgili biraz daha ayrıntılara bakalım.

İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre mastürbasyon yapmak orucu bozar. Hanefi alimlerinden küçük bir grubu ise mastürbasyonun cinsel ilişki sayılamayacağı için orucu bozmayacağını söylemişlerdir.

Çoğunluğa göre mastürbasyon yapmanın orucu bozduğunu anlamış olduk. Peki mastürbasyon yapan kişinin bozulan orucu yerine kaç gün oruç tutması gerekir.  Daha doğru bir ifade ile sadece kaza orucu mu tutmalı yoksa kaza ile beraber kefaret orucu da tutması gerekir mi?

Alimlerimizin çoğunluğu mastürbasyon ile orucunu bozan kişinin bir gün kaza orucu tutması gerektiğini söylemişlerdir. Maliki mezhebi alimlerinin çoğuna ve Ahmet b. Hanbel'e göre ise kefaret de gerekmektedir.

Bütün mezheplere göre mastürbasyon, itikafı bozar. Malikilere göre mastürbasyon hac ve umreyi de bozar ve hem kazası hem de kefareti gerekir. Diğer mezheplere göre ise mastürbasyon bir ihram suçudur ve ceza olarak kurban kesilmesi gerekir.

Bakarak Boşalan Kişinin Orucu Bozulur mu?

Bakmak sebebi ile meni gelmesi Maliki ve Hanbeli mezhebine göre orucu bozmaktadır. Şafilerden zayıf bir görüş de bunlara katılmaktadır. Malikilre göre kefaret gerektirir. Hanefi ve Şafiilerin geri kalan çoğunluğuna göre orucu bozmaz.

Düşünerek kişinin orgazm olması da bakmak ile aynıdır.