Last Updated:

Lezbiyenlik Haram mıdır?

Lezbiyenlik kadın kadına cinsel tatmin arayışı içerisinde olmak yani kadın kadın sevişmektir. Kadın kadına sevişen kişilere de lezbiyen denilmektedir. İslam literatüründe ve Arapça'da ise lezbiyenlik yerine sihak kelimesi kullanılmaktadır. Ancak halk arasında sihak kelimesinden daha çok lezbiyen ve lezbiyenlik kelimeleri yaygınlık kazandığı için bu kelimeleri kullanmamızın konuyu daha anlaşılır kılacağını düşündük.

Kur'an'a göre lezbiyenlik ilk defa, helak olan kavimlerden birisi olan ashabü'r-ress olarak isimlendirilen bir kavmin kadınları arasında ortaya çıkmıştır. Bu kavimle beraber Lut kavminin kadınları arasında da yaygındır. Lut kavminin erkekleri arasında da aynı şekilde eşcinsel ilişkilerin yaygın olduğu bilinmektedir. Hatta Lut kavmi bu sebeple helak edilmiştir.

Lezbiyenlik Haram mıdır?

Lezbiyenliğin haram olduğu konusunda islam alimleri ittifak etmiştir. Yani tüm alimlere göre lezbiyenlik haramdır.

Nisa Suresi 15. ayette “Kadınlarınızdan çirkin fiilde bulunanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin” buyurulmuştur. Bu ayette geçen fahişe kelimesi özellikle bazı modern dönemdeki bazı müfesirler tarafından lezbiyenlik olarak yorumlanmıştır.

Kur'an'da Lezbiyenlik

Yukarıda lezbiyenliğin haram oluşunu anlatırken vermiş olduğumuz Nisa Suresinin 15. ayeti Kur'an'da lezbiyenliği yasaklayan ayettir. Bu ayetle birlikte Mü'minun Suresi 5-7. ayetleri kişiyi eşinden ve cariyesinden başka birisi ile cinsel ilişkiye girmekten men etmektedir. Lezbiyen ilişkilerde de aslında kişi eşinden başka birisi ile cinsel ilişki yaşamış olmaktadır. Bu ayette cariyelerden de bahsedilmesinden dolayı ilk olarak erkekler için yasak olan cinsel ilişkiler akla gelmektedir. Ancak eşler dışındaki ilişkilerin yasaklanmış olması lezbiyen ilişkilerinde yasaklanmış olduğunu göstermektedir.

Bu ayetle birlikte lezbiyenliği yasaklayan bir çok hadis vardır. Şimdi onlara bakalım.

Hadislerde Lezbiyenlik

Peygamber Efendimiz bir çok hadisinde lezbiyenlikten sakındırmıştır. Bir hadislerinde lezbiyen ilişkinin zina olarak değerlendirmiştir.

“Kadınlar arasında sevicilik zinâ’dır; zinâ gibi haramdır.”

Başka bir hadiste de lezbiyenlik ve gay ilişkiler kıyamet alametlerinden birisi olarak gösterilmiştir.

“Kadınlar kadınlarla, erkekler de erkeklerle yetininceye kadar Kıyâmet kopmayacaktır.”

Bir hadislerinde de lezbiyenlerin ve eşcinsellerin Allah katında geçerli bir imana sahip olamayacaklarını dile getirmiştir.

“Üç zümrenin “Allah’dan başka ibâdet olunacak; yasalarına boyun eğilecek hiçbir ilâh yoktur” şeklindeki îmanî şehâdetleri, Allah katında kabul olunmaz.

Bunlar (tabîi ve helâl görerek) yapan ve yapılan homoseksüeller, seven ve sevilen seviciler, bir de (zulmü meşrûlaştıran) zâlim devlet başkanı (ve yöneticiler)dir.”

“Ümmetim, helâl/yapılabilir meşrû işlem görerek birbirleriyle la’netleştikleri, alkollü içkileri içtikleri, erkekleri tabîi ipekten elbise giydikleri, şarkıcı câriyeler besledikleri, erkekleri erkekleriyle, kadınları da kadınlarıyla cinsel ilişkiye girdikleri zaman yıkıma uğramaları kaçınılmaz olur.”

Bazı hadislerde lezbiyenliğin zina olarak nitelendirilmesinin göz zinası vb. ifadelerde olduğu gibi mecazi anlam taşıdığı ve bu fiilin büyük günah olduğunu ifade etme bağlamında söylendiği de belirtilmiştir.

Lezbiyenliğin Cezası

Türk hukukunda evli kadının lezbiyen ilişkide bulunması zina sayılmamakla birlikte bu durumun haysiyetsiz hayat sürme veya evlilik birliğinin sarsılması kapsamında değerlendirilerek boşanma sebebi sayılabileceği belirtilmektedir.

Dini açıdan baktığımızda ise sadece Caferilerde lezbiyenliğin zina gibi değerlendirilmesi gerektiği şeklinde kabul görmeyen bir görüş dışında tüm mezhepler lezbiyenliğin had cezası değil tazir cezası gerektirdiği yönünde fikir birliği içindedir. Tazir cezaları genellikle o günki yönetimin yetkilendirdiği birisinin takdirine bırakılmıştır. Ancak tarihteki uygulamalara bakıldığında elli sopa, yüz sopa, sürgün gibi cezaların verildiği görülmektedir.

Tıbbı araştırmalar homoseksüel ve lezbiyen ilişkilerin arkasında biyolojik yada psikolojik rahatsızlıkların olabileceğini göstermiştir. Bu durumu dikkate alan bazı İslam alimleri böyle bir durumda hakimin tedaviye karar verme yetkisinin de olduğunu söylemektedirler.

Lezbiyenlik ile İlgili Bazı Hükümler

Her ne kadar İslam dini tarafından haram olarak kabul edilerek yasaklanan bir davranış olsa da lezbiyen ilişkiler sonucunda ortaya çıkabilecek sonuçlar fıkıh alimleri tarafından belirlenmiştir. Şimdi bu hükümlere bakalım.

Lezbiyen İlişki Abdesti Bozar mı?

Lezbiyen ilişki esnasında kadınların vajinası birbirine değdiği zaman abdestleri bozulur mu? Bu soruya iki farklı cevap verilmiştir. Hanefi ve Malikiler bozar demişler, Şafii ve Hanbeliler ise bu durumun abdesti bozmayacağını belirtmişlerdir. Ancak lezbiyen ilişki sırasında orgazm olan kadının gusletmesi gerektiği konusunda tüm mezhepler ittifak etmişlerdir. Orgazm gerçekleşmezse gusül gerekmemektedir.

Lezbiyen ilişki Orucu Bozar mı?

Lezbiyen ilişki esnasında orgazm olan kadının orucu bozulur ve o günün kazasını tutması gerekir. Malikilere göre ise kefaret orucu da tutulması gerekir. Yani Malikilere göre 61 gün, diğer mezheplere göre 1 gün oruç tutulması gerekmektedir.

Lezbiyen ilişki sırasında sadece mezi gelirse Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre oruç bozulur, Hanefi ve Şafii mezheplerine göre ise oruç bozulmaz.