Last Updated:

Hz. Muhammed'in Hayatı

Hz. Muhammed (sav), Allah Teala'nın insanları aydınlatmak ve kendisini tanıtmak için gönderdiği rehberlerin sonuncusu ve imamlarıdır. Bir tesbihin imamesi gibi o da peygamberlerin başıdır. Son Peygamberdir ancak tüm peygamberlerden öncedir aslında. O, Allah'ın her şeyden önce yarattığı ilk ruhtur. Hz. Adem cennetten çıkarıldığı zaman Allah'a dua ederken, Hz. Muhammed'in adını anarak dua etmiştir.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz, yeryüzüne bir güneş gibi doğmuş, insanlığı cahiliye karanlığından imanın ve İslam'ın aydınlığına ulaştırmıştır. Kendi kızlarını bile acımasızca kızgın kumlara gömerek öldüren bir kavimden, karıncayı bile incitmeyen, gökteki yıldızlar gibi ulvi insanlar çıkarmıştır. İnsanlar üzerindeki bu etkisi ve insanlığa yapmış olduğu katkısı, sadece Müslümanlar için değil, tüm mahlukat için dahi ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunun göstergesidir. Çünkü o, sadece Müslümanlara değil tüm insanlığı da kuşatan alemlere rahmet olarak gelmiş ve var olmuş olan her şey onun rahmetinden istifade etmiştir. Öyle ki melekler dahi onun rahmetinden istifade etmiştir.

Böylesine geniş bir rahmetle tüm insanlığa gönderilmiş, Hz. Adem'den kendisine kadar binlerce Peygamberin müjdelediği, tüm olayların kendisini tasdiklediği, Hz. Muhammed'i anlatmanın mümkün olmadığını bilerek, hatta onu tanımanın bile mümkün olmadığını bilerek, hayatı hakkında birkaç kelime yazmaya çalıştığımı biliyorum. Ancak benim yapabileceğim sadece bizlere ulaşmış olan kaynaklardan okuyarak ve bu kaynaklardaki bilgileri harmanlayıp, bir süzgeçten geçirerek sizlerin istifadesine sunmaktır. Bundan daha fazlasına asla gücüm yetmeyecektir. Bu kadarına bile, bir blog sayfasında ne kadar muktedir olabileceğimi bilemiyorum. Ancak bu yazdıklarımın, aklına takılan her soruyu arama motorlarında arayan günümüz insanı için kaynak olabilecek bir kaç kelime sunacağını ümit ediyorum. Bu bağlamda elimizde bulunan ve Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitaplardan faydalanarak sizlere bazı bilgileri sunmaktan ibaret olacak yaptığım.

Şimdi yazmayı planladığım başlıkları sizlere sunmak istiyorum. Bu başlıkları Hz. Muhammed (s.a.v.) Döneminde yaşanan olayları kronolojik sırasına göre hazırlamaya çalışacağım.

Peygamberimiz öyle bir zattır ki kendisi daha doğmadan tanınmış, hatta hep beklenmiş, Hz. Adem'den kendisine kadar bütün peygamberler kendisinden bahsetmiş ve insanları onun gelişine hazırlamaya çalışmışlardır. Bu yüzden Peygamberimiz ile ilgili doğmadan önce de bir çok hadise gerçekleşmiştir. Öncelikle bu olaylar ile yazı serimize başlamak istiyorum.

Hz. Muhammed Doğmadan Önce Gerçekleşen Olaylar

Hz. Adem'in Duasında Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hz. İbrahim'in Dualarında Hz. Muhammed (s.a.v.)

Kahinlerin Dahi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Geleceğini Müjdelemeleri

Yahudiler'in Hz. Muhammed'i Bekleyişleri ve Ona Aşık Olan Ebu Kerb

Hz. Muhammed'i Arayan Selman-ı Farisi

Hicretten Önce Hicret Eden İbn Heyyeban

Yaşanacak Din Ararken Şehid Olan Zeyd b. Amr

Allah Resulü'ne, Onu Anlatan Kızıl Develi Kus İbn Saide

Nübüvvetten Önce İnananlardan Varaka b. Nevfel

Fil Vakası

Hz. Muhammed Döneminde Gerçekleşen Olaylar

Bu olayları kronolojik sıraya göre burada göstermek istiyorum. Olayların tamamı üzerinde makale yazabileceğim kadar bilgiye sahip olduğumuz konular olmasa da burada hepsini göstermeye çalışacağım. Bu konuların çoğunu da ayrıca birer makale olarak anlatmayı planlıyorum.

Hepimize faydalı olması, Rehberimiz, Efendimiz Muhammed Mustafa'yı (sav) daha iyi tanıyabilmemiz ümidiyle..

Peygamberlikten Önce Gerçekleşen Olaylar

20 Nisan 571 Pazartesi12 Rebiülevvel 53Hz. Muhammed'in Doğumu
571Hz. Muhammed'in Süt Annesi Halime'ye verilmesi
574Şakkı Sadr olayı ve Hz. Muhammed'in sütannesi tarafından Mekke'ye getirilerek annesine teslim edilmesi
575Hz. Muhammed'in Annesi Amine'nin vefat etmesi
577Dedesi Abdülmuttalib'in vefat etmesi
578Hz. Muhammed'in Amcası Ebu Talib ile ticaret amaçlı Suriye Seyahatin çıkması ve Rahip Bahira ila karşılaşması
589Ficar Savaşlarına katılması
589Hilfu'l-Fudul Antlaşmasına katılması
594Hz. Hatice'ye ait ticaret kervanının başında Busra şehrine gitmesi
594Hz. Hatice ile evlenmesi
605Hz. Muhammed'in Kureyş'in Kabeyi tamiri esnasında Hacerü'l-Esved'in yerine konulmasında hakemlik yapması
Peygamberimizin  Peygamber Olmadan Önce Yaşadığı Bazı Olaylar
Peygamberlikten Sonraki Olaylar
61027 RamazanHira Mağarası'nda ilk vahyi alması
İslam'ın Gizliden Yaşandığı ilk Yıllar
613Hz. Muhammed'in İslam'a açıktan davet ile emrolunması ve akrabalarını İslam'a davet etmesi
Bilal-i Habeşi'nin Müslüman Olması ve İşkence Görmesi
614Müşriklerin zayıf Müslümanlara eziyet etmeye başlaması
615Habeşistan'a ilk hicret
616Habeşistan'a ikinci hicret
Hz. Hamza'nın Müslüman olması
Hz. Ömer'in Müslüman olması
Boykotun başlaması
619Boykotun sona ermesi
620Hüzün Yılı (Ebu Talib'in ve Hz. Hatice'nin vefat etmesi)
RamazanHz. Muhammed'in Sevde binti Zem'a ile evlenmesi
ŞevvalHz. Muhammed'in Zeyd b. Harise ile Taif'e gitmesi
ZilhicceHazrec Kabilesinden bir grubun Müslüman olması
62127 Recebİsra ve Mirac'ın gerçekleşmesi ve beş vakit namazın farz kılınması
ZilhicceBirinci Akabe Biatı
622Zilhicceİkinci Akabe Biatı

Medine Dönemi

Temmuz 622Muharrem 1Müslümanların Medine'ye Hicret etmeye başlaması
9 Eylül 62226 Safer 1Müşriklerin Darü'n-Nedve'de toplanarak Hz. Muhammed'i öldürmeye karar vermeleri
9 Eylül 62226 Safer 1Hz. Muhammed'in Hz. Ebubekir ile beraber hicret etmesi
13 Eylül 6221 Rebiüllevvel 1Sevr Mağarası'ndan Medine'ye doğru yola çıkmaları
20 Eylül 6228 Rebiülevvel 1Kuba'ya varmaları
6221Kuba Mescidi'nin inşası
24 Eylül 62212 Rebiülevvel 1Hz. Muhammed'in Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması
24 Eylül 62212 Rebiülevveel 1Hz. Huhammed'in Medine'ye ulaşması ve Ebu Eyyub el Ensari'nin evinde misafir olması
Eylül 622Rebiülevvel 1Mescid-i Nebevinin inşasına başlanması
6221Ezanın teşrii
Ocak 623Recep 1Muhacir Ensar kardeşliğinin kurulması
Mart 623Ramazan 1Medine vesikasının düzenlenmesi
6231Savaşa izin verilmesi
Mart 623Ramazan 1Hz. Hamza'nın Sifülbahr Seriyyesi
Nisan 623Şevval 1Mescid-i Nebevi'nin tamamlanması
Nisan 623Şevval 1Ubeyde b. Haris'in Rabiğ Seriyyesi
Mayıs 623Zilkade 1Sa'd b. Ebu Vakkas'ın Harrar Seriyyesi
6231Medine'de çarşı kurulması
6231Mescid-i Nebevi'de Suffe'nin oluşturulması
14 Temmuz 62310 Muharrem 2Hz. Muhammed'in Aşure orucu tutması ve tavsiye etmesi
Ağustos 623Safer 2Ebva Gazvesi
Eylül 623Rebiülevvel 2Buvat Gazvesi
Eylül 623Rebiülevvel 2İlk Bedir Gazvesi
Kasım 623Cemaziyelevvel  2Uşeyre Gazvesi
Ocak 624Receb 2Batn-ı Nahl-e Seriyyesi
Ocak 624Reveb 2Kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a döndürülmesi
Şubat 624Şaban 2Orucun farz kılınması
26 Şubat 6241 Ramazan 2Teravih namazının kılınmaya başlanması
13 Şubat 62617 Ramazan 2Bedir Gazvesi
6242Enfal suresinin nazil olması
Mart 624Ramazan 2Hz. Muhammed'in kızı Rukiyye'nin vefat etmesi
27 Mart 6241 Şevval 2İlk Ramazan Bayramı
Nisan 624Şevval 2Hz. Muhammed'in Hz. Aişe ile evlenmesi
Nisan 624Şevval 2Karkaratülküdr Gazvesi
5 Nisan 62410 Şevval 2Galib b. Abdullah Seriyyesi
Nisan 624Şevval 2Benî Kaynuka Gazvesi
Mayıs yada Haziran 624Zilkade yada Zilhicce 2Hz. Ali ile Fatıma'nın evlenmesi
29 Mayıs 624Şevval 2Sevik Gazvesi
3 Haziranı 62410 Zilhicce 2İlk Kurban Bayramı
Hazira n  624Zilhicce 2Osman b. Maz'un'un vefatı ve Cennetü'l-Baki'nin mezarlık yapılması
6242Zekatın farz kılınması
Ağustos-Eylül 624Rebiülevvel 2Hz. Osman'ın Hz. Muhammed'in kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmesi
14 Rebiülevvel 6244 Eylül 2Ka'b b. Eşref'in Öldürülmesi
Eylül 624Rebiülevvel 2Gatafan Gazvesi
Aralık 624Cemaziyelevvel 2Bahran Gazvesi
Kasım 624Cemaziyeahir 2Kerede Seriyyesi
Ocak 625Şaban 3Hz. Muhammed'in Hafsa validemiz ile evlenmesi
Ocak, Şubat yada 1 Mart 625Şaban yada 15 Ramazan 3Hz. Hasan'ın doğumu
Şubat yada Mart 625Ramazan 3Hz. Muhammed'in Zeynep binti Huzayme ile evlenmesi
23 yada 27 Mart 6257 yada 11 Şevval 3Uhud Gazvesi
24 yada 28 Mart 6258 yada 12 Şevval 3Hamraulesed Gazvesi
Haziran 625Muharrem 4Katan Seriyyesi
Haziran yada Temmuz 625Muharrem 4Abdullah b. Üneys el- Cüheni Seriyyesi
Temmuz 625Safer 4Rec'i Vakası
Temmuz 625Safer 4Bi'ru Maune Vakası
Temmuz 625Safer 4Amr b. Umeyye Seriyyesi
Ağustos 625Rebiülevvel 4Beni Nadir Gazvesi
Ağustos yada Eylül 625Rebiülevvel 4İçkinin haram kılınması
Eylül 625Rebiülahir 4Hz. Muhammed'in Eşi Zeynep binti Huzeyme'nin vefatı
6264Beni Abs Heyetinin Medine'ye gelerek Müslüman olması
10 Ocak 6265 Şaban 4Hz. Hüseyin'in doğumu
Mart 626Şevval 4Hz. Muhammed'in Ümmü Seleme ile evlenmesi
Nisan 626Zilkade 4Bedrülmev'id Gazvesi
6264Hz. Ali'nin annesi Fatıma binti Esed'in vefatı
11 Haziran 62710 Muharrem 5Zatürrika Gazvesi ve Korku Namazı Kılınması
24 Ağustos 62625 Rebiülevvel 5Dûmetilcendel Gazvesi
Kasım 626Cemaziyelahir 5Medine'de ay tutulması olması ve Hz. Muhammed'in husuf namazı kıldırması
Aralık 626Receb 5Müslüman olan 400 kişilik Müzeyne heyetinin Medine'ye gelmesi ve muhacir olarak Medine'ye yerleşmelerine izin verilmesi
Ocak-Şubat 627Şaban-Ramazan 5Beni Mustalik Gazvesi
6275İfk hadisesi
6275Hz. Muhammed'in Cüveyriye bint Haris ile evlenmesi
Mart 627Şevval 5Medin'de nüfus sayımı yapılması
Nisan 627Zilkade 5Hendek (Ahzab) Gazvesi
Nisan 627Zilkade 5Hz. Muhammed'in Zeynep bint Cahş ile evlenmesi
Nisan 627Zilkade 5Beni Kureyza Gazvesi
Nisan 627Zilhicce 5Abdullah b. Atik Seriyyesi
Mayıs 627Zilhicce 5Hz. Muhammed'in Reyhane bint Şem'ûn'u cariye yada eş olarak alması
Haziran 627Muherrem 6Kurata Seriyyesi
Temmuz 627Rebiülevvel 6Beni Lihyan Gazvesi
Temmuz-Ağustos 627Rebiülevvel 6Gamre Seriyyesi
Ağustos 627Rebiülahir 6Gabe Gazvesi
Ağustos 627Rebiülahir 6Zülkassa Seriyyesi (Muhammed b. Mesleme)
Eylül 627Rebiülahir 6Zülkassa Seriyyesi (Ebu Ubeyde b. Cerrah)
Eylül 627Rebiülahir 6Cemum Seriyyesi
Eylül-Ekim 627Cemaziyelevvel 6Îs Seriyyesi
Ekim-Kasım 627Cemaziyelahir 6Taref Seriyyesi
Kasım-Aralık 627Receb 6Vadiul Kurra Seriyyesi
Ocak 628Şaban 6Hz. Muhammed'in Abdurrahman b. Avf'ı Dûmetülcendel'e göndermesi
Ocak 628Şaban 6Medyen Seriyyesi
Ocak 628Şaban 6Hz. Ali'nin Fedek Seriyyesi
Ocak-Şubat 628Ramazan 6II. Vadiulkurra Seriyyesi
Şubat 628Şubat 6Hayber Seriyyesi
6286Kuraklık yaşanması ve Hz. Muhammed'in yağmur duası yapması
Şubat 628Şevval 6Benî Ureyne Seriyyesi
Şubat-Mart 628Şevval 6Useyr b. Zarim Seriyyesi
Mart 628Şevval 6Güneş tutulması ve Hz. Muhammed'in küsûf namazı kılması
Mart 628Zilkade 6Umre Seferi
6286Hz. Muhammed'in annesi Amine'nin Ebva'daki kabrini ziyaret etmesi
Mart-Nisan 628Zilkade 6Bey'atü'r-Rıdvan yapılması
Nisan 628Zilhicce 6Hudeybiye Antlaşması
6286Fetih Suresi'nin Nazıl Olması
6286Benî Huzaa, Benî Eslem ve Benî Huşenî heyetlerinin Medine'ye gelerek Müslüman olmaları
Mayıs 628Muherrem 7Hz. Muhammed'in diğer devletlerin başkanlarına mektuplar göndermesi
6287Habeş Necaşisi Ashame'nin Müslüman olması
6287Mısır mukavkisının çeşitli hediyelrle birlikte Mariye'ye Hz. Muhammed'e göndermesi
Mayıs 628Muharrem 7Ebu'l-As'ın müslüman olarak Hz. Muhammed'in kızı Zeynep ile yeniden evlenmesi
6287Hismâ Seriyyesi
Mayıs-Haziran 628Muharrem-Safer 7Hayber Seferi
6287Zeynep bint Haris'in Hz. Muhammed'i zehirleme teşebbüsü
6287Hz. Muhammed'in Safiyye bint Huyey ile evlenmesi
6287Benî Eş'ar'dan bir heyetin Hayber'de Hz. Muhammed'e gelerek biat etmesi
6287Hz. Muhammed'in sütannesi Süveybe'nin vefat etmesi
Eylül 628Cemaziyelevvel 7Yemen Valisi Bâzân'ın Müslüman olması
Ekim 628Cemaziyelahir 7Vadiül Kurra Gazvesi
6287Teyma Yahudileri ile anlaşma yapılması
Aralık 628Şaban 7Türebe Seriyyesi
Aralık 628Şaban 7Ebubekir'in Necid Seriyyesi
Aralık 628Şaban 7Fedek Seriyyesi
Ocak 629Ramazan 7Meyfaa Seriyyesi
Şubat 629Şevval 7Cinab Seriyyesi
Mart 629Zilkade 7Umretü'l-Kazâ
6297Hz. Muhammed'in Ümmü Habibe bint Ebu Süfyan ile evlenmesi
Mart 629Zilkade 7Hz. Muhammed'in Meymune bint Haris ile evlenmesi
Nisan 629Zilhicce 7Benî Süleym Seriyyesi
31 Mayıs 6291 Safer 8Halid b. Velid, Amr b. As ve Osman b. Talha'nın Müslüman olmaları
Haziran 629Safer 8Kedîd Seriyyesi
Haziran 629Safer 8Mürre Seriyyesi
Haziran 629Safer 8Hz. Muhammed'in kızı Zeyneb'in vefat etmesi
Temmuz 629Rebiülevvel 8Zâtüatlah Seriyyesi
Temmuz 629Rebiülevvel 8Siy Seriyyesi
Eylül 629Cemaziyelevvel 8Mûte Savaşı
Ekim 629Cemaziyelahir 8Zâtüsselâsil Seriyyesi
Kasım 629Receb 8Sîfülbahr Seriyyesi
Aralık 629Şaban 8Hadıra Seriyyesi
6298Benî Süleym ve Benî Gıfar kabilelerinin Müslüman olmaları ve Halid b. Velid komutasında Mekke'nin fethine katılmaları
6298Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması'nı ihlal etmeleri üzerine Ebu Süfyan'ın barışı devam ettirme girişimi
Ocak 630Ramazan 8Batn-ı Îdam Seriyyesi
4 Ocak 63013 Ramazan 8Hz. Muhammed'in Mekke'nin fethi için yola çıkması
11 Ocak 63020 Ramazan 8Mekke'nin Fethi
6308Benî Mahzun Kabilesi'nin Müslüman olması
Ocak 630Ramazan 8Halid b. Velid'in Nahle'deki Uzza putunu, Sa'd b. Zeyd el Eşheli'nin Müşellel'deki Menat putunu, Amr b. As'ın Ruhat'taki Sûva putunu, Tufeyl b. Amr ed-Devsi'nin Zülkeffeyn putunu yıkmaya gönderilmesi
1 Şubat 63011 Şevval 8Huneyn Gazvesi
Şubat 630Şevval 8Benî Cezimeyi İslam'a davet Seriyyesi
Şubat 630Şevval 8Taif Gazvesi
Şubat 630Zilkade 8Hz. Muhammed'in Ci'rane'de Huneyn ganimetlerini taksim etmesi
6308Hz. Muhammed'in ilk defa süt kız kardeşi Şeyma ile görüşmesi
10 Mart 63019 Zilkade 8Hz. Muhammed'in Umre  yapması
19 Mart 63028 Zilkade 8San'a Seriyyesi
6308Hadramut Seriyyesi
Mart 630Zilkade 8Suda Seriyyesinden vazgeçilmesi
Mart 630Zilkade 8Amr b. As'ın Uman'a elçi olarak gönderilmesi
6308Ala b. Hadram ve Ebu Hureyre'nin Bahreyn'e elçi olarak gönderilmesi
Mart yada Nisan 630Zilhicce 8Hz. Muhammed'in oğlu İbrahim'in doğumu
6308Benî Sa'lebe, Benî Suda', Banî Bahile, Benî Sümâle, Benî Cerm, Ehâbiş, Benî Ak ve Benî Huzeyl heyetlerinin Medine'ye gelip Müslüman olmaları
Mayıs 630Muharrem 9Hz. Muhammed'in başka şehirlere ve kabilelere zekat memurları göndermesi
Mayıs 630Muharrem 9Benî Temim Seriyyesi ve Benî Temim Kabilesi'nin Müslüman olması
6309Benî Esed'den bir heyetin Medine'ye gelip Müslüman olması
Mayıs yada Haziran 630Safer 9Benî Uzre'den bir heyetin Medine'ye gelip Müslüman olması
Haziran 630Safer 9Benî Has'am Seriyyesi
Haziran 630Rebiülevvel 9Kuratâ Seriyyesi
Temmuz yada Ağusos 630Rebiülahir 9Alkame b. Mücezziz komutasında ilk deniz seferinin düzenlenmesi
6309Hz. Ali'nin Tay Kabilesi'nin putu Füls'ü tahrip etmesi
6309Ukkaşe b. Mihsan'ın Benî Belî ve Benî Uzre'ye karşı Cinab Seriyyesi
Ekim 630Receb 9Hz. Muhammed'in Habeş Necaşisi Ashame için gıyabi cenaze namazı kıldırması
6309Îlâ ve tahyir olayları
Ekim 630Receb 9Tebük Gazvesi
6309Hz. Muhammed'in Dûmetülcendel reisi Ükeydir ile anlaşması
6309Cerbâ, Ezruh, Makna, Eyle ve Tebük haklarını temsilen heyetlerin gelip Hz. Muhammed ile barış yapması
6309Hz. Muhammed'in Bizans İmparatoru Heraklius'a  ikinci defa mektup göndermesi
6309Hz. Muhammed'in kızı Ümmü Gülsüm'ün vefatı
6309Benî Ukayl, Benî Kelb, Benî Kilab, Benî Tücib, Benî Gatafan, Benî Hanzale b. Mâlik, Benî Kudaa, Belî ve Benî Behrâ'dan heyetlerin Medine'ye gelip Müslüman olmaları
6309Hristiyan Benî Tağlib'in Medine'ye gelerek anlaşma yapması
6309Kâ'b b. Züheyr'in Müslüman olması ve Hz. Muhammed'in hırkasını ona hediye etmesi
6309Benî Sa'd b. Bekir kabielsinin Dımam b. Sa'lebe'yi elçi olarak Medine'ye göndermesi ve Müslüman olması
Hz. Peygamber'in münafıklara ait Mescid-i Dırar'ı yıktırması
Himyer krallarının İslam'a davet edilmeleri ve Müslümanlığı kabul etmeleri
Benî Hemdan, Benî Fezare, Benî Mürre ve Taif'teki Benî Sakif'ten heyetlerin Medine'ye gelerek Müslüman olmaları
Hz. Peygamber'in Ebu Süfyan ile Muğire b. Şube'yi Lat putunu yıkmaya göndermesi
Şubat 631Zilkade 9Münafıkların başı Abdullah b. Ubeyy'in ölmesi
6319Haccın Farz Kılınması
Mart 631Zilhicce 9Hz. Ebubekir'in emîr-i hac tayin edilmesi
Mart 631Zilhicce 9Tevbe Suresi'nin hükümlerini bildirmek üzere Hz. Ali'nin Mekke'ye gönderilmesi
Mart yada Nisan 631Zilhicce 9Benî Sa'dü Huzeym'den bir heyetin Medine'ye gelerek Müslüman olması
Nisan 631Zilhicce 9Necran Hristiyanlarından bir heyetin Medine'ye gelmesi ve Hz. Muhammed ile mübahele yapmayı reddedip anlaşma yapmaları
Temmuz 631Rebiülahir 10Halid b. Velid'in Necran Seriyyesi ve Benî Harîs'ten bir heyetin Medine'ye gelerek Müslüman olması
Kasım 631Şaban 10Benî Haclan'dan bir heyetin Medine'ye gelerek Müslüman olması
Aralık 631Ramazan 10Yemen Seriyyesi
63110Benî GAmid, Benî Gassan, Benî Becîle'den heyetlerin Medine'ye gelerek müslüman olması
63110Cerîr b. Abdullah'ın Zülhalesa putunu ve mabedini yıkmaya gönderilmesi
Aralık 631Ramazan 10Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'i iki defa Cebrail'e arz etmesi ve yirmi gün itikafta kalması
63110Benî Ezd, Ebnâ, Benî Tay, Benî Âmir b. Sa'saa, Benî Kinde, Benî Tücib, Benî Rehaviyyin, Benî Gafik, Benî Mehre, Benî Hanife, Benî Ans, Benî Murâd, Benî Abdülkays, Benî Hilal, Benî Ruha ve Benî Zübeyde'den heyetlerin Medine'ye gelerek Müslüman olmaları
63110Müseyleme'nin peygamberlik iddiasında bulunması
28 Ocak 63229 Şevval 10Hz. Humammed'in oğlu İbrahim'in vefat etmesi
63210Benî Selman'dan bir heyet'in Medine'ye gelerek Müslüman olması
23 Şubat 63226 Zilkade 10Veda Haccı için Hz. Muhammed'in Medine'den ayrılması
7 Mart 6329 Zilhicce 10Veda Hutbesi
12 Mart Perşembe 63214 Zilhicce 10Veda Tavafı
Mart 632Zilhicce 10Benî Muharib'den bir heyetin Medine'ye gelerek Müslüman  olması
63210Yemen Valisi Bâzan'ın vefat etmesi ve Hz. Muhammed'in Yemen'e yedi tane vali tayin etmesi
Mart 632Zilhicce 10Nasr Suresi'nin nazil olması
63210Hz. Muhammed'in Cariyesi Reyhane bint Şem'um'un vefat etmesi
12 Nisan 63215 Muharrem 11Medine'ye gelen Benî Nehan'dan bir heyetin Müslüman olması
Mayıs 632Safer 11Usame b. Zeyd'in Sureye'ye gitmek için hazırlanan orduya komutan tayin edilmesi
24 Mayıs Pazar 63227 Safer Pazar 11Hz. Muhammed'in şiddetli baş ağrısı ve hummaya yakalanması
3 Haziran 6328 Rebiülevvel 11Peygamberlik iddiasında bulunan Esved b. Ansî'nin öldürülmesi
8 Haziran Pazartesi 63213 Rebiülevvel Pazartesi 11Hz. Muhammed'in vefatı
9 Haziran Salı 63214 Rebiülevvel Salı 11Hz. Muhammed'in defnedilmesi