Last Updated:

Gay / Eşcinsellik / Homoseksüellik Haram mıdır?

Eşcinsellik başka bir ifadeyle homoseksüellik, erkek erkeğe ilişkileri ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. Eşcinsellik aslında kadınlar arası ilişkiyi de anımsatsa da daha çok erkekler için kullanılmaktadır. Aynı anlamda Arapça bir terim olarak livata kelimesi kullanılmaktadır. Livata fiilinde aktif olan taraf lûtî, lâit, mülâvit; pasif taraf me’bûn ve übne kelimeleriyle ifade edilir. Dilimize de ibne olarak geçmiş terim buradan gelmektedir. İbne kendisi ile ilişkiye girilen pasif erkek demektir. Günümüzde eşcinsel erkeklere daha çok gay ifadesi kullanılmaktadır.

Erkekler arası gay / eşcinsel ilişkiler tarih boyunca hemen her dönemde ve her toplumda cinsel bir sapkınlık olarak ortaya çıkmış ve toplumlar tarafından genellikle kınanmıştır. Bütün dinler de bu tarz cinsel sapkınlıkları yasaklamıştır.

Tevrat’ta, Sodom halkının rabbe karşı günahkâr olduğu ve orada her türlü ahlâksızlığın, özellikle cinsel sapıklığın yaygınlaştığı ifade edilmektedir. Yahudilikte gay / eşcinsel ilişkiler yasaklandığı gibi cezasının da ölüm olduğu bildirilmiştir.

Günümüzde oldukça yaygınlaşan eşcinsel yani gay ilişkilr, insan haklarının bir parçası ve özgürlük olarak gösterilmeye çalışılmakta, bazı ülkelerde eşcinsel ilişkiler hatta evlilikler kanunileştirilmektedir. Peki İslam dini eşcinsel, diğer ifadeyle homoseksüel ilişkilere nasıl bakmaktadır.

İslam Dini, evlilik dışı ilişkileri fuhşiyat olarak nitelendirmekte ve yasaklamaktadır. Hatta yaklaşılmamasını emretmektedir. Homoseksüellik de aynı şekilde Kur'an'da fuhşiyat olarak nitelendirilmiş ve çirkin bir iş olarak değerlendirmiştir. Konuyla ilgili Araf Suresi sekseninci ayette

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ

buyurulmuştur. Bu ayette Lut (as) kavmine "Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz?" demiştir. Bilindiği üzere Lut kavminin yaptığı bu kötü fiil ve Lut Peygamber'in bu şekildeki uyarısının sebebi homoseksüel ilişkilerdir.

İslam'ın genel olarak eşcinsel / homoseksüel ilişkilere bakışını anlamış olduk. Şimdi daha derinlemesine bir bakış ile Kur'an ve Hadisleri görelim.

Kur'an'da Eşcinsellik Yasağı

Yukarıda vermiş olduğumuz Araf Suresi 80. ayet açık bir şekilde eşcinselliği eleştirmektedir. Hatta devamındaki 3 ayetle birlikte konuyu düşündüğümüzde Lut kavminin helak olma sebebinin eşcinsel ilişkiler olduğu anlaşılmaktadır. Yani eşcinsel ilişkiler bir kavmin helak edilmesine sebep olabilicek kadar büyük bir günahtır. Bu ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:

Lût’u da gönderdik. Halkına dedi ki: "Daha önce hiç kimsenin yapmadığı pek çirkin bir işi siz mi yapıyorsunuz?" "Siz kadınların ötesinde, şehvetle erkeklere gidiyorsunuz ha! Yok, yok anlaşıldı! Siz haddini aşmış bir milletsiniz!" Halkının ona verdiği cevap şundan ibaret oldu: "Çıkarın bu adamları memleketinizden!Çünkü bu beyler pek temiz insanlar!" Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak eşi geride kalıp helâk olanlardan oldu. Üzerlerine bir azap yağmuru yağdırdık. İşte bak, suçlu kâfirlerin sonu nice oldu! (Araf Suresi 80-84)

Bu ayetin yanında başka ayetler ve tefsirleri ile konuyu biraz daha açmaya çalışalım.

  1. Nisa Suresi 14. ayette

وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

buyurularak zina yapan iki kişiye eziyet edilerek cezalandırılmaları emredilmektedir. Bu ayette zina eden iki kişi denilmektedir. Ancak bir çok müfessire göre burada bahsedilen iki kişi iki erkek şeklinde eşcinsel ilişkidir. Ayet öncesi ve sonrasıyla beraber okunduğu zaman burada kastedilen ilişkinin, eşcinsel ilişki olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Bu tarz ilişkilerin toplumsal dışlama, azarlama şeklinde cezalandırılması gerektiği belirtilmektedir.

  1. Bakara Suresi 223. ayette karı-koca arasında livata yani arka organdan, günümüzün yaygın ifadesi ile anal ilişki yasaklanmıştır. Eşler arasında dahi yasak olan bir fiilin nikahlanması mümkün olmayan iki erkek arasında da yasak olması gayet açık bir durumdur. Bu yüzden de erkekler arası eşcinsel ilişki haramdır diyebiliriz.
  2. Mü'minun Sures 5-7. ayetlerde eşler ve cariyeler dışındaki kişiler ile cinsel ilişki açık bir şekilde yasaklanmıştır. Bu yasak nikahlı eş yada cariyelik şeklinde bir durumum söz konusu olamayacağı iki erkek arasında yaşanabilecek eşcinsel iilşkileri da açık bir şekilde yasaklamış olmaktadır.

Bu ayetler ile Kur'an'a göre eşcinsel ilişkilerin kesinlikle yasaklanmış olduğunu anlamış oluyoruz. Birde Kur'an'ı açıklayıcı niteliğe sahip hadisler de eşcinsel ilişkilerin yasaklanmasına bir bakalım.

Hadislerde Eşcinsellik Yasağı

Peygamber Efemdimiz de eşcinsel ilişkilerin tehlikelerinden, azabından ve kendi ümmetinin de böyle bir hataya düşmesi ihtimaline karşı duyduğu endişeden bahsetmiştir.

Bir gün Aişe validemiz, Peygamberimizi üzgün halde görür ve sorar:

- Sizi üzen nedir Ya Rasulallah!

- Beni üzen ümmetim için pek çok korktuğum uygulamalardır. Lut kavminin yaptğını yapmalarıdır.

buyurmuştur. Farklı hadislerde şunları söylemiştir:

"Erkeğe ve kadına arka organından temas eden kişiye Allah rahmet nazari ile bakmaz."

"(Helal görerek) Erkeklere ve kadınlara arka organdan cinsel temasta bulunanlar kafir olmuşlardır."

"Lutilik (Eşcinsellik) çoğaldığı zaman Allah, eşcinsellerden (ve onların yaptıklarını doğal gören toplumlardan) korumasını kaldırır. Hangi yaşayış üzerine yıkıma uğrayacaklarını önemsemez. "

Peygamberimiz başka bir hadislerinde de hemcinsleri ile ilişkide bulunan kadınlar ve erkekleri zina yapan kişiler olarak ifade etmiştir.

Eşcinsel İlişkilerin Cezası

Kur’an’da ve hadislerde yer alan ifadelerden hareketle İslam alimleri, Eşcinsel / Gay ilişkilerin dünyevi cezayı da gerektiren haram bir fiil olduğunu belirtmişlerdir. Hatta bazı alimler eşcinsel ilişkileri zinada daha ağır bir suç olarak kabul etmişlerdir.

Eşcinsel / gay ilişki yaşayanlar hakkında Peygamberimizin bir ceza uyguladığı yada böyle bir hüküm verdiği kaynaklarda geçmemektedir. Ancak İslam alimleri Kur'an'da geçen fuhşiyat kelimesinin gayri meşru bütün cinsel ilişkileri kapsayıcı bir anlamı olmasından dolayı eşcinsel ilişkilerde verilecek cezayı zina ile kıyas yaparak, zina cezalarının aynısının uygulanması gerektiğini söylemişlerdir.

Bu durumda zina cezaları nelerdir? buna bakmak gerekir. Zina yapan kişilerin evli olup olmamasına göre değişen ceza türleri vardır. Bekar kişilere yüz Eşcinsel / gay ilişki yaşayan kişilere de bu cezalar uygulanması gerekmektedir. Ancak zina cezasında olduğu gibi burada 4 şahit ile bu suçun işlendiği kesin şekilde ortaya konulmuş olmalıdır. İmam Malik ve Ahmet b. Hanbel ise bu kişilerin evli olup olmamasına bakılmaksızın öldürülmesi gerektiğini söylemişlerdir.

İmamiyye ve Zahiri mezhebi hukukçuları ile Ebu Hanife ise eşcinsel / gay ilişkilerin zina olmadığını, bu yüzden zina cezasından farklı bir ceza uygulanması gerektiğini belirtmektedirler. Bu ceza da devlet tarafından belirlenecek bir ceza olmalıdır. Bu alimlere göre iki şahit yeterli görülmüştür.